Zatvoriť

Ako motivovať tím k lepšiemu výkonu

 

Základom úspechu každej firmy sú ľudia, ktorí v nej pracujú. V IT a marketingovej oblasti to platí dvojnásobne. Pre úspech potrebuje firma nielen vzdelaných a vysoko kvalifikovaných zamestnancov, ale kľúčovým prvkom je práve ich motivácia, ktorú ovplyvňuje množstvo faktorov.

Niektoré z nich neovplyvníme, ale veľká časť je práve v rukách firmy, pre ktorú tím pracuje. Jedným z faktorov je aj štýl projektového riadenia.

Štýl projektového riadenia

Prostredie, v ktorom sa pohybujeme a pracujeme je veľmi dynamické a poskytuje priestor pre aplikáciu rôznych súčasných trendov v projektovom riadení. Zároveň je však náročné na ich výber a použitie v praxi tak, aby skutočne fungovali a zároveň aj motivovali ľudí k dobrým výkonom. Náročnosť riadenia je podporená faktom, že pracujeme v tímoch so zmiešanou špecializáciou (napr. dizajnér, account, softvérový architekt, webový alebo softvérový developer). Isté je, že s direktívnymi príkazmi a snahou o kontrolu práce ľudí to nepôjde. Pracujeme totiž s odborníkmi, ktorí realizujú veľké spektrum komplexných úloh. Skoro každá činnosť na projekte je preto jedinečná a je možné ju dokončiť XY rôznymi spôsobmi. Vo väčšine prípadov práve človek, ktorému je úloha zverená, vie najlepšie ako ju vyriešiť. Je vlastníkom najväčšej časti know-how v rámci danej úlohy z celej firmy. Tak isto sa nemôžeme spoliehať iba na to, že jediným a 100% faktorom bude vysoká odmena za prácu. Profesionáli z oblasti, v ktorej sa pohybujeme si väčšinou môžu vyberať z viacerých pozícii s vysokým platom. Navyše, ako bolo niekoľkokrát výskumne aj v praxi dokázané, od istej platovej hranice je závislosť motivácie na odmene nízka. Musíme teda ísť inou cestou. Jedným z moderných prístupov k riadeniu, ku ktorému sa snažíme priblížiť je agilný prístup. Je vhodný špeciálne pre profesie, v ktorých sa pracuje primárne s informáciami, čo je presne náš prípad. Každý z nás denne rieši netriviálne problémy kreatívnym a originálnym spôsobom.

Agilný prístup k riadeniu projektov

Agilný prístup dáva do popredia jednotlivcov a ich interakcie pred procesmi a nástrojmi, funkčný softvér alebo produkt pred vyčerpávajúcou dokumentáciou, spoluprácu s klientom pred vyjednávaním a flexibilitou reakcie na zmenu pred striktným držaním sa plánu. Ako je zrejme už z princípov agile, nie je možné ho použiť bez uznania členov tímu ako najdôležitejšej zložky projektu a firmy a bez dôvery v tím, ktorý sám vie ako najlepšie využiť svoje schopnosti. Projektový manažér je v pozícii koordinátora, ktorý by mal dohliadať na to, aby celý proces práce na projekte prebiehal hladko. Nemalo by dochádzať k pracovnému preťaženiu žiadneho člena tímu. Úlohou projektového manažéra je tiež zadefinovať čo najčistejšiu komunikačnú štruktúru a robiť všetko pre zabránenie chaosu v komunikácii. Srdcom agile prístupu sú pravidelné stretnutia projektového tímu, ktoré sa v pokročilejších fázach projektu dejú na dennej báze. Organizácia a efektívne vedenie týchto stretnutí je opäť zodpovednosťou projektového manažéra. Stretnutia sú striktne časovo ohraničené a ich výsledkom musí byť jasný prehľad o nasledujúcich úlohách v smerovaní projektu. Z dlhodobého hľadiska by mal projektový manažér dbať na zabezpečenie podmienok pre rozvoj a vzdelávanie ľudí v tíme a vyhodnotenie kľúčových plusov, mínusov a rizík jednotlivých ukončených projektov. Práve hodnotenia projektov sú dôležitým podkladom pre strategické smerovanie celej firmy.

Motivačné činitele agilných metód

Späť však k samotnej motivácii. Vyhnem sa zachádzaniu do teoretických konceptov, ktoré sa jednoducho dajú dohľadať na internete. Na tomto mieste iba spomeniem, že čo sa týka manažmentu v oblasti IT a digitálneho marketingu sú praxou overené pozitívne skúsenosti s aplikáciou napríklad Maslowovej teórie motivácie a s Belbinovím delením tímových rolí. Poďme sa radšej prakticky pozrieť na hlavné motivačné činitele, ktoré z teórie vychádzajú: Motivačné činitele agilného prístupu

Finančná odmena

Napriek tomu, že je jej pôsobnosť obmedzená, je nepochybne validný motivačný prvok. Zaoberať sa motiváciou bez zohľadnenia peňazí je prakticky nemožné (hoci sa nájdu výnimky, ako napríklad pro bono aktivity). Je potrebné nastaviť odmeňovanie tak, aby viedlo ľudí k naplneniu projektových a firemných cieľov. Fixná odmena alebo odmeny na základe počtu odpracovaných hodín majú veľmi nízky motivačný účinok. Naopak, vhodné je stanoviť flexibilnú zložku zohľadňujúcu KPIs projektu alebo celej firmy a použiť bonusové odmeny za úspešné projekty.

Sloboda

Platí, že čím má človek väčšiu voľnosť pri riešení pracovnej úlohy (postupy, použité technológie, spolupracovníci), tým väčšia je jeho motivácia úlohu úspešne dokončiť.

Skill

S pribúdajúcim množstvom vedomostí a praktických skúseností s úlohou rastie aj motivácia. Tu znovu prichádza do popredia úloha kontinuálneho vzdelávania, keďže skill nie je vec, ktorú je možne získať v krátkom čase, instantne, keď už je potrebný.

Zmysel

Pre motiváciu vykonávať každodenné úlohy je tiež dôležité povedomie o tom, že práca človeka je súčasťou väčšieho celku, súčasťou kompletného projektu, ktorý ma jasný zmysel a význam pre zákazníka, ale aj pre spoločnosť. Pre podporu tohto faktoru je dobre, aby mal každý člen tímu dostatok informácií o zmysle, cieľoch a význame výsledného diela. Základným predpokladom je samozrejme vyhýbať sa nezmyselným projektom :)

Emócie

Život bez emócií je prázdny a nezmyselný, a to isté platí aj o živote pracovnom. Je jasné, že keď sa bavíme o motivácii a kvalitných pracovných výkonoch, zameriame sa na emócie pozitívne. Emócie zohrávajú veľkú úlohu pri procesoch myslenia a práce, je preto takmer nemožné, aby sa človek prežívajúci negatívne emócie zároveň vyznačoval silnou motiváciou a schopnosťou efektívne pracovať a rozhodovať sa. Práca na danom projekte, úlohe a v danom tíme by teda mala byť pre človeka pozitívnym zážitkom. Aj keď je jasné, že ide o komplexnú premennú, na ktorú ma projektový manažér len obmedzený dosah, existujú cesty ako na emócie pozitívne vplývať – napríklad pri zostavovaní tímu, definícii a nastavovaní cieľov a vízie projektu, zabezpečením čistej komunikácie počas priebehu projektu alebo napríklad priebežným informovaním členov tímu o pozitívnom feedbacku zo strany klienta.  

Daľšie články

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies